Prawo Karne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty Oliferuk-Zaborskiej świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa karnego wykonawczego oraz prawa karnego skarbowego zarówno osobom podejrzanym/oskarżonym o przestępstwo czy wykroczenie, jak i pokrzywdzonym przestępstwem/wykroczeniem. Kancelaria otacza opieką Klienta począwszy od momentu zatrzymania, poprzez udział w posiedzeniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania, a także  postępowanie przygotowawcze i sądowe.

Pomoc prawna w sprawach karnych jest niezbędna do obrony swoich praw. Profesjonalny obrońca pomoże w zrozumieniu specyfiki, zawiłości postępowania karnego, otoczy niezbędnym wsparciem w zakresie formułowania wniosków dowodowych, sporządzania zażaleń na przykład na brak podstaw do zastosowania tymczasowego aresztowania, dozoru policji czy zakazu opuszczania kraju,  a także apelacji, czy też wniosków o odroczenie wykonania kary lub dozór elektroniczny, a także szeregu innych pism w zależności od rozwoju sprawy. Dlatego w przypadku spraw karnych, tak ważna jest współpraca z adwokatem znającym specyfikę tej gałęzi prawa. Przykładowo Kancelaria może Państwu pomóc w przypadku spraw:

Odroczenie wykonania kary

Przesłankami do odroczenia wykonania kary osobie skazanej są przede wszystkim choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, z powodu której skazany nie może zostać umieszczony w zakładzie karnym, bowiem zagrażałoby to jego życiu, a także wszelkie przesłanki, które powodują, że natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie jednak łączny okres nie może przekraczać roku. Kancelaria służy pomocą przy sporządzeniu wniosku w tym zakresie oraz reprezentacją w trakcie posiedzenia przed sądem.

Przerwa w karze

Jest to instytucja skierowana do osób odbywających karę pozbawienia wolności. Przerwy w wykonaniu kary udziela sąd penitencjarny. Przesłanką do jej udzielenia jest choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, a także ważne względy rodzinne lub osobiste. Przerwa może być udzielona kilkakrotnie, jednak łączny okres nie może przekroczyć roku.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Dotyczy osób odbywających karę pozbawienia wolności. Sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na okres próby jeżeli kara lub suma kar nie przekracza 3 lat, zaś przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary. Przy orzekaniu sąd bierze także pod uwagę postawę skazanego, jego właściwości i warunki osobiste, a także zachowanie w trakcie odbywania kary, które uzasadnia przekonanie, że po zwolnieniu będzie on przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa.

Dozór elektroniczny

Osoba, która została skazana na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku może wystąpić do sądu penitencjarnego o zezwolenie na jej odbycie w warunkach wolnościowych-w miejscu jej zamieszkania przy zastosowaniu sytemu elektronicznego ograniczającego swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu. Wykonanie kary odbywa się po uzyskaniu zgody zamieszkujących wspólnie osób pełnoletnich.

Przytoczony powyżej katalog spraw nie wyczerpuje zakresu działalności Kancelarii Adwokackiej Adwokat Małgorzaty Oliferuk-Zaborskiej i w razie potrzeby możemy wyjść poza schematy: adwokat sprawy karne czy adwokat prawo karne. Kancelaria stale świadczy usługi także w szeregu innych spraw, a reprezentowanie interesów zleceniodawcy może m.in. polegać na:

– udzielaniu porad prawnych,
– reprezentacji na posiedzeniach w przedmiocie tymczasowego aresztowania,
– sporządzaniu i składaniu różnego rodzaju pozwów,
– reprezentacji w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
– sporządzaniu wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu Adwokat Małgorzata Oliferuk- Zaborska tel.: 501 704 752

Prawo Karne