Egzekucja alimentów

Pojawił się podpis Prezydenta pod nowelizacją Kodeksu Karnego mającą usprawnić egzekwowanie alimentów od osób zobowiązanych do ich uiszczania.

Nowelizacja art. 209 Kodeksu karnego – egzekucja alimentów.

Wspomniana nowelizacja dotyczy tylko jednego artykułu kodeksu karnego i polega na zmianie i doprecyzowaniu zapisu mówiącego o uporczywym uchylaniu się od ciążącego na zobowiązanym obowiązku alimentacyjnego. Ustawodawca doprecyzował przepis określając czyn penalizowany jako:

  • uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego,
  • określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inna umową,
  •  jeżeli łączna wysokość zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,

Co do zasady zapłata całości zaległości wynikających z alimentów w okresie maksymalnym 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego pozwala na uniknięcie przez sprawcę kary.

© 2016 Adwokat Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA ADWOKACKA BIAŁYSTOK

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab