tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
Egzekucja alimentów

Pojawił się podpis Prezydenta pod nowelizacją Kodeksu Karnego mającą usprawnić egzekwowanie alimentów od osób zobowiązanych do ich uiszczania.

Nowelizacja art. 209 Kodeksu karnego – egzekucja alimentów.

Wspomniana nowelizacja dotyczy tylko jednego artykułu kodeksu karnego i polega na zmianie i doprecyzowaniu zapisu mówiącego o uporczywym uchylaniu się od ciążącego na zobowiązanym obowiązku alimentacyjnego. Ustawodawca doprecyzował przepis określając czyn penalizowany jako:

  • uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego,
  • określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inna umową,
  •  jeżeli łączna wysokość zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,

Co do zasady zapłata całości zaległości wynikających z alimentów w okresie maksymalnym 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego pozwala na uniknięcie przez sprawcę kary.

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab