Prawo Cywilne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty Oliferuk-Zaborskiej w swojej praktyce zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym. W tym zakresie gwarantuję, iż jeżeli zastanawiają się Państwo nad rozwiązaniem swoich problemów i szukają pomocy pod hasłem „adwokat prawo cywilne” to trafiliście Państwo pod dobry adres. W kancelarii prowadzimy liczne sprawy o zapłatę, zasiedzenie czy zniesienie współwłasności, a także związane z ubezwłasnowolnieniem. Pomagamy również uporządkować takie kwestie, jak dział spadku, jego przyjęcie lub odrzucenie. Obsługujemy zarówno osoby fizyczne, jak i firmy oraz instytucje. Współpraca może obejmować udzielenie porady prawnej czy pomoc w sporządzeniu pisma, a także reprezentację przed sądami. W szczególności możemy Państwu pomóc w następujących sprawach:

Sprawy o zapłatę

W sytuacji, gdy napotykamy na przeszkody z uzyskaniem należnych nam pieniędzy warto w pierwszej kolejności wystosować wezwanie do zapłaty. Następnie w razie bezskuteczności tego działania sporządzić oraz złożyć pozew o zapłatę. Trzeba pamiętać, że pozew to sformalizowane pismo procesowe i warto, aby zostało sporządzone przez profesjonalistę. Uniknięcie błędów formalnych pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i szybciej wyegzekwować Państwa należności. Prawidłowo sporządzony i złożony pozew jest pierwszym krokiem do sądowego rozstrzygnięcia, czyli do wydania nakazu zapłaty lub wyroku. Pomoc uzyskana od specjalistów pomoże przywrócić płynność finansową, naruszoną wcześniej przez nieterminowe płatności lub ich całkowity brak. Dotyczyć to będzie zarówno faktur, wystawionych przez firmę kontrahentowi, jak i należności np. z tytułu wynajmu lokalu czy wypożyczenia sprzętu. Obsługa Kancelarii obejmuje pomoc w sporządzaniu wezwań, pozwów i kolejnych pism procesowych oraz reprezentację przed sądami.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

W tym zakresie Kancelaria stara się zabezpieczyć interesy swoich klientów przede wszystkim poprzez uzyskanie satysfakcjonujących ich rozstrzygnięć. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, iż odszkodowanie i zadośćuczynienie są to dwie odrębne instytucje prawne. W przypadku odszkodowania tyczy się ono szkód majątkowych, natomiast jeżeli chodzi o szkody niemajątkowe- krzywdy- mamy do czynienia z zadośćuczynieniem. Przy wystąpieniu szkody majątkowej możemy dochodzić nie tylko wartości samej oszacowanej szkody ale także tzw. utracone korzyści, które dodatkowo zwiększą kwotę samego odszkodowania. Utracone korzyści są to korzyści które poszkodowany by osiągnął, jeśli do powstania przedmiotowej szkody by nie doszło. Zadośćuczynienia natomiast można dochodzić w wyniku szkody niemajątkowej np. wszelkich cierpień fizycznych oraz psychicznych związanych z danym zdarzeniem. Nic nie stoi na przeszkodzie aby obu roszczeń dochodzić jednocześnie.

Zasiedzenie

W swojej praktyce często spotkałam się również z problemami związanymi z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości. Wielokrotnie wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia procesu zasiedzenia danej nieruchomości. Tu trzeba podkreślić, że nie istnieje żadna inna możliwość zasiedzenia nieruchomości niż na drodze sądowej. Przeprowadzenie sprawy o zasiedzenie wiąże się z ustaleniem kilku niezbędnych faktów związanych z konkretną nieruchomością oraz jej obecnym posiadaczem. Mowa tu przede wszystkim o posiadaniu w dobrej lub złej wierze oraz zliczeniu okresów samego posiadania. Poza tym należy wykazać, iż wszystkie pozostałe przesłanki prawne zasiedzenia zostały spełnione. Adwokat pomaga dowieść swoich racji przed obliczem sądu i nadać sprawom szybszy bieg niż w przypadku samodzielnych prób. Objęcie pełnej własności nad nieruchomością jest szczególnie ważne wtedy, gdy chcemy ją np. sprzedać lub wynająć. Kancelaria pomaga na wszystkich etapach – od podania uczestników czy opisania przedmiotu zasiedzenia aż po uczestnictwo w rozprawie.

Ubezwłasnowolnienie

To instytucja przewidziana do ochrony osób, które z różnych względów (stan zdrowia, wiek) nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie i swoje sprawy. Do takich osób zaliczyć należy osoby cierpiące na choroby psychiczne, nadużywające alkoholu lub narkotyków. W zależności od danej sytuacji można wnioskować o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe. Skutkiem tego pierwszego jest stan, w którym osoba ubezwłasnowolniona samodzielnie może dokonywać jedynie tzw. czynności drobnych i załatwiać bieżące sprawy życia codziennego, które nie powodują rażącego pokrzywdzenia osoby ubezwłasnowolnionej. Przykładowo drobne zakupy, drobne usługi np. fryzjer itd. Nie może natomiast umowy lub zaciągać kredytów. Takie czynności będą z mocy prawa nieważne. Przy ubezwłasnowolnieniu częściowych co do zasady osoba taka sama podejmuje czynności prawne, ale do ich ważności potrzebna jest zgoda ustanowionego przedstawiciela ustawowego. Jak widać instytucja ubezwłasnowolnienia może uchronić od negatywnych następstw prawnych nie tylko osobę, której bezpośrednio dotyczy ale również bliskie jej osoby.

Zniesienie współwłasności

Częstymi przypadkami są również sytuacje, w której mamy do czynienia z współwłasnością ruchomości bądź nieruchomości. Zniesienie współwłasności to nic innego jak likwidacji stosunku prawnego, jaki łączy dotychczasowych współwłaścicieli. Z takim żądaniem może wystąpić każdy ze współwłaścicieli, dlatego jest ono możliwe w sytuacji, kiedy nie możemy dojść do porozumienia z pozostałymi współwłaścicielami. Takiego zniesienia można dokonać na drodze umowy- w przypadku nieruchomości wymagana forma szczególna aktu notarialnego bądź w przypadku braku porozumienia na drodze sądowej.

Przytoczone powyżej rodzaje spraw nie wyczerpują zakresu działalności Kancelarii Adwokackiej Adwokat Małgorzaty Oliferuk- Zaborskiej. Dodatkowo ilość zagadnień prawnych kiedy w naszych głowach gorączkowo powracają słowa: problem, adwokat prawo cywilne, jest tak znaczącą, dlatego też Kancelaria podejmie się reprezentowania klienta również w innych sprawach z dziedziny prawa cywilnego. Taka reprezentacja zleceniodawcy może m.in. polegać na:

– pomocy w sporządzaniu wszelkiego rodzaju wniosków, opinii, pism procesowych,
– prowadzeniu w jego imieniu negocjacji oraz mediacji,
– sporządzaniu i składaniu różnego rodzaju pozwów,
– udzielaniu porad prawnych,
– sporządzaniu oraz opiniowaniu projektów umów,
– reprezentowaniu przed wszelkimi sądami oraz instytucjami.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu Adwokat Małgorzata Oliferuk- Zaborska tel.: 501 704 752

Prawo Cywilne