Prawo Pracy

Działalność Kancelarii Adwokackiej Adwokat Małgorzaty Oliferuk-Zaborskiej to również sprawy związane  z prawem pracy oraz obroną praw pracowniczych. W tym zakresie Kancelaria pomaga dochodzić swoich praw m.in poprzez:

Ustalanie istnienia stosunku pracy

sprawy tego rodzaju, są na tyle istotne, że istniejące regulacje prawne zachęcają pracodawców wbrew przepisom do zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Takie działanie jest nielegalne ale przede wszystkim niekorzystne dla pracownika. Pozbawia go m.in. np. prawa do płatnego urlopu czy określonego okresu wypowiedzenia. Warto więc przeanalizować czy świadcząc pracę na podstawie umowy cywilnej, stan ten nie posiada cech stosunku pracy takich jak:
– wykonywanie pracy osobiście,
– ciągłość świadczenia,
– podporządkowanie poleceniom pracodawcy,
-wykonywanie pracy w miejscu i czasie wskazanym przez przełożonego.

Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

Kolejną kategorią pozwów, z jakimi często mamy do czynienia w przypadku obrony praw pracowniczych jest pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. W takim przypadku należy przede wszystkim pamiętać o terminie do złożenia takiego pozwu, który wynosi 21 dni od wręczenia wypowiedzenia. Kwestie wręczenia należy tu rozumieć szeroko, gdyż  jest to równoznaczne np. z zapoznaniem się z treścią wypowiedzenia, mimo nie podpisania takiego dokumentu. Również ważnym jest fakt, iż bez takiego powództwa pracownik w żadnym innym postępowaniu nie ma możliwości powołania się na bezprawność rozwiązania umowy o pracę, jako na przesłankę roszczeń odszkodowawczych wynikających z kodeksu cywilnego.

Mobbing

Niestety coraz częstszym tematem w sprawach pracowniczych są sprawy o mobbing pracowniczy. Ofiara mobbingu ma prawo dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia i odszkodowania. Roszczenia te mogą być dochodzone zarówno w postępowaniu przed sądem pracy, jaki i przed sądem cywilnym. W takiej sytuacji pracownik może liczyć na zasądzenie zadośćuczynienia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę na odszkodowanie. Zgodnie z art. 94 [3] par. 2 k.p. mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Warto więc na początku prawidłowo zakwalifikować poszczególne zachowania, i ewentualnie później dochodzić swoich praw jako ofiara mobbingu.

Jeżeli mają Państwo problemy w zakresie powyższych zagadnień lub innych spraw związanych z zakresem prawa pracy i ochrony praw pracowniczych to Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty Oliferuk-Zaborskiej jest gotowa podjąć się Państwa reprezentacji.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu Adwokat Małgorzata Oliferuk- Zaborska tel.: 501 704 752

Prawo Pracy