Prawo Rodzinne

Jedną z głównych sfer działalności Kancelarii Adwokackiej Adwokat Małgorzaty Oliferuk- Zaborskiej są sprawy związane z szeroko rozumianym prawem rodzinnym.  Przykładem mogą być sprawy o rozwód. Sprawy tego typu dotykają wielu wrażliwych materii, dlatego też od prowadzącego sprawę adwokata należy oczekiwać nie tylko znajomości zagadnień prawnych,  procesowych ale również odpowiedniego podejścia do zagadnień związanych z tą formą ustania małżeństwa. 

Z perspektywy Klienta najważniejsze jest aby pełnomocnik otaczał go pomocą prawną na każdym etapie toczącego się postępowania. Dlatego też Adwokat Małgorzata Oliferuk- Zaborska szczególną uwagę przykłada do współpracy z Klientem od momentu sporządzenia pozwu lub odpowiedzi na pozew, poprzez przygotowania do poszczególnych rozpraw, aż po zakończenie postępowania. Ponadto świadczy także pomoc w sprawach z zakresu uznania wyroku rozwodowego wydanego w innym państwie.

Należy również pamiętać, iż sądowym rozstrzygnięciem mogą zostać objęte również inne sfery życia jeszcze obecnych lub byłych już małżonków. Do takich rozstrzygnięć, przy których dla zabezpieczenia swoich interesów należy skorzystać z pomocy adwokata przykładowo należą:

Rozwód

Do przeprowadzeniu rozwodu niezbędne jest napisanie oraz złożenie pozwu rozwodowego. Adwokat nie tylko przeanalizuje przesłanki konieczne do rozwodu, czy do ustalenia ewentualnej winy ale także dopilnuje aby wszelkie inne kwestie związane z orzeczeniem rozwodu znalazły satysfakcjonujące Stronę rozwiązanie. Należy pamiętać, iż poza rozstaniem się byłych małżonków pozostaje wiele kwestii, które mogą, a niekiedy muszą być uregulowane. Poza kwestiami opisanymi poniżej regulacji mogą podlegać dodatkowo m.in. zasady korzystania ze wspólnej nieruchomości, alimenty dla byłego współmałżonka, zmiana nazwiska, eksmisja, zwolnienie od kosztów sądowych. Nie bez znaczenia pozostaje wpływ, jaki wywiera rozwód na poziom życia każdej z osób. Skutki tego zdarzenia będą inne, jeżeli rozwód odbędzie się bez orzekania o winie, a inne jeżeli winnym rozkładu pożycia będzie jeden ze współmałżonków. Rolą prawnika jest także pomoc w kwestii podziału majątku, również jeżeli mąż lub żona prowadzili działalność gospodarczą, a wcześniej nie mieli podpisanej intercyzy.

Separacja

Podobnie jak przy rozwodzie, pomoc adwokata może polegać tutaj na sporządzeniu wniosku o orzeczenie formalnej separacji jak również, dopilnowaniu rozstrzygnięć związanych m. in. z opieką rodzicielską, rozdzielnością majątkową czy korzystaniu ze wspólnego mieszkania. Adwokat pomaga na każdym etapie od początku do końca separacji, udzielając informacji m.in. na temat zawiłości prawnych i przebiegu procedur sądowych. Korzystając z jego pomocy można również skutecznie bronić się przed postępowaniem drugiej strony, która także będzie chciała rozstrzygnąć sprawę na swoją korzyść.

Władza rodzicielska

W tej materii praca adwokata obejmuje reprezentowanie klienta oraz sporządzanie w jego imieniu wniosków o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o zawieszenie władzy rodzicielskiej, o pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej. Prawo chroni interesy najmłodszych, o które ci nie są w stanie jeszcze samodzielnie zabiegać, m.in. ze względu na brak pełnej zdolności do czynności prawnych. Wcześniej sąd musi jednak zbadać, czy powierzenie opieki nad dzieckiem rodzicom nie będzie zagrażało jego dobrostanowi – zarówno psychicznemu, jak i materialnemu.

Alimenty

Adwokat może pomóc w złożeniu pozwu lub odpowiedzi na pozew w zakresie ustalenia bądź zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego, reprezentuje również swojego klienta w sądzie, dba o zawnioskowanie i przeprowadzenie pożądanych dowodów w sprawie. Korzystając z pomocy adwokata ogranicza się wysiłek, który trzeba byłoby włożyć w samodzielne studiowanie przepisów, a – jeżeli się wygra – koszty pozostają po stronie przegranej strony. Znacznie mniejsze jest też wówczas ryzyko pojawienia się braków formalnych, które mogłyby istotnie opóźnić proces. Co więcej, można też poczynić starania celem zabezpieczenia alimentów, co pozwoli je uzyskać jeszcze przed zakończeniem owego procesu.

Podział majątku

Jedną z konsekwencji rozwiązania małżeństwa na drodze rozwodu może być konieczność dokonania podziału majątku wspólnego byłych małżonków. W tego typu sprawach adwokat może wspierać klienta od momentu sporządzenia oraz złożenia odpowiedniego wniosku do właściwego Sądu Rejonowego, negocjacjach ze stroną przeciwną lub w czasie rozpraw sądowych. Prawo reguluje precyzyjnie, z jakich elementów majątek wspólny się składa, a co wchodzi w skład majątków odrębnych każdego z byłych małżonków. Adwokat pomaga nie tylko w pomyślnym podziale wspólnego majątku, ale także w wielu innych sprawach, np. w pozbawieniu samodzielnego zarządu współmałżonka, co do którego istnieją uzasadnione podejrzenia, że mógłby wyrządzić szkodę dobru rodziny (np. w przypadku choroby psychicznej).

Kontakty z dzieckiem

W tym zakresie pomoc adwokata może polegać przede wszystkim na sporządzeniu wniosków: o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ich ograniczenie bądź zakazanie, wniosku o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie ustalonych już kontaktów lub o zobowiązanie rodzica do umożliwienia realizowania kontaktów z dzieckiem. Formułując aktualne przepisy prawa wiele uwagi poświęcono ochronie najmłodszych przed zgubnym wpływem rozstania rodziców i rozpadu rodziny. Każdy przypadek jest jednak inny, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata. Sądy decydują zarówno o częstotliwości lub porach spotkań rodzica z dzieckiem, jak i o ewentualnym ograniczeniu komunikacji np. telefonicznej lub internetowej. Zasięgając pomocy u adwokata można lepiej poznać swoje prawa jako rodzica i o nie skutecznie zawalczyć.

Rozdzielność majątkowa

Różne sytuacje ekonomiczne, bądź innego rodzaju występujące między małżonkami mogą doprowadzić do sytuacji, w której dla bezpieczeństwa poszczególnych osób warto ustanowić rozdzielność majątkową. Można tego dokonać na drodze postępowania sądowego bądź umowy zawartej z notariuszem. Jest to również bardzo ważny element bezpieczeństwa w tych małżeństwach, w których jedna z osób prowadzi działalność gospodarczą w formie firmy jednoosobowej. Odpowiada ona bowiem całym swoim majątkiem, a więc również majątkiem wspólnym wraz ze współmałżonkiem. Rolą adwokata będzie w tej sytuacji pomoc w takim uporządkowaniu sytuacji, by możliwie jak najbardziej zmniejszyć ryzyko utraty owego majątku.

Sprawy z zakresu opieki i kurateli

Adwokat świadczy pomoc przy sporządzeniu wniosków o ustanowienie opiekuna lub kuratora, a także reprezentuje klienta podczas postępowania przed sądem. Stan faktyczny niejednokrotnie wymaga bowiem zastosowania takich narzędzi, np. gdy osoba cierpiąca na poważną chorobę nie może samodzielnie zaspakajać podstawowych potrzeb życiowych oraz m.in. regulować swoich należności. Adwokat zarówno dostarcza wiedzy na temat podłoża prawnego takiej sytuacji, jak i pomaga pomyślnie zrealizować obowiązki formalno-prawne, jakie ciążą na osobie sprawującej opiekę.

 

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu Adwokat Małgorzata Oliferuk- Zaborska tel.: 501 704 752

Prawo Rodzinne