tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
adwokat podział majątku białystok

Podział majątku – aby w ogóle doszło do podziału majątku wspólnego niezbędne jest ustanie  tzw. wspólności majątkowej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w chwili orzeczenia przez sąd rozwodu jak również w przypadku separacji małżonków, ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej czy śmierci jednego z małżonków. Z podziałem majątku nierozerwalnie związane są następujące kwestie:

Majątek wspólny

Majątek wspólny to nic innego jak wspólność majątkowa zwana również wspólnością ustawową małżonków powstająca z mocy prawa w chwili zawarcia małżeństwa. Taki stan oznacza, iż przedmioty majątkowe nabyte przez oboje lub tylko jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej stanowią ich majątek wspólny.

Należy pamiętać, iż jest to zasada generalna, od której oczywiście istnieją pewne wyjątki.

Przede wszystkim małżonkowie mają prawo do rozszerzenia lub ograniczenia przedmiotowej wspólności na drodze umowy w formie aktu notarialnego lub ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Po drugie przy zagadnieniu wspólności majątkowej należy wyróżnić tzw. majątek osobisty jednego z małżonków do którego można zaliczyć przykładowo:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;   i inne, który co do zasady nie podlega podziałowi.

Natomiast do majątku wspólnego zaliczyć możemy przykładowo:

  • Przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich,
  • Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • Dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków  i inne.

Podział majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego może nastąpić na mocy zawartej przez małżonków umowy, lub w przypadku braku porozumienia na  w drodze sądowej.

Składany do sądu wniosek o podział majątku musi zawierać dokładny spis majątku oraz sposób jego podziału. W przypadku podziału mamy do dyspozycji trzy formy podziału tj:

  • podział fizyczny między małżonkami,
  • przyznanie jednemu ze spłatą na rzecz drugiego,
  • lub sprzedanie składników i podział otrzymanych środków pomiędzy małżonkami.

Przy podziale majątku należy również pamiętać o kwestii rozliczani wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty lub z majątku osobistego na majątek wspólny.

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab