tel. 501 704 752
Open/Close Menu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Oliferuk - Zaborska, Radca Prawny Białystok
  tel. 501 704 752
uznanie zagranicznego rozwodu

W kwestii uznania zagranicznego rozwodu w Polsce w zasadzie mamy do czynienia z dwiema sytuacjami: wyrokiem wydanym przez państwo członkowskie UE oraz wyrokiem wydanym przez państwa spoza Unii.

Wyroki wydane przez Państwa członkowskie UE.

W sytuacji wyroku rozwodowego wydanego przez inne państwo członkowskie sytuacja jest w zasadzie prosta. Uznanie takiego wyroku i wpisanie wzmianki o rozwodzie do aktu małżeństwa następuje w Urzędzie Stanu Cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej.
Istnieją jednak dwa zastrzeżenia. Zasada ta nie dotyczy po pierwsze wyroków rozwodowych wydanych przed dniem 1 maja 2004 r. oraz po drugie wydanych w Danii do dnia 2 lipca 2009 roku. W obydwu przypadkach uznanie może nastąpić jedynie przed sądem okręgowym.

Wyroki wydane przez inne państwa obce.

Jeśli chodzi o wyroki wydane w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej w tym wyroki wydane na terytorium Stanów Zjednoczonych, sposób ich uznania uzależniony jest od tego, kiedy został on wydany. Datą graniczną jest tutaj dzień 1 lipca 2009r.

O uznanie wyroku wydanego przed dniem 1 lipca 2009 r. należy wystąpić do właściwego sądu okręgowego. Właściwym miejscowo sądem okręgowym jest:
– sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze stale przebywa,
– w braku powyższego, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej,
– w braku powyższego-sąd zamieszkania powoda,
– w przypadku kiedy żadne z powyższych nie ma zastosowania właściwym sądem będzie sąd okręgowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Jeżeli wyrok został wydany po 1 lipca 2009 r., wystarczy wystąpienie o wpisanie stosownej wzmianki do aktu małżeństwa, tak jak to ma miejsce przy wyrokach orzeczonych w państwach członkowskich.

Do rejestracji wyroku rozwodowego we właściwym urzędzie stanu cywilnego należy przedłożyć:

– Dokument potwierdzający tożsamość;
– Wypełnione podaniem o wpisanie wzmianki w akcie małżeństwa (formularze do pobrania na stronach Urzędów Stanu Cywilnego);
– Urzędowy odpis wyroku sądu zagranicznego ze stwierdzeniem prawomocności;
– Tłumaczenie przysięgłe wyroku na język polski;
– Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 11 zł.
Dodatkowo jeżeli wyrok rozwodowy jest zaoczny, musimy pamiętać o:
– Dokument, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie przed sądem zagranicznym zostało skutecznie doręczone byłemu współmałżonkowi, albo;
– Dokument potwierdzający zgodę byłego małżonka na wydany wyrok.

© 2016 Radca Prawny Małgorzata Oliferuk-Zaborska | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

wdrożenie webcreo.pl / creative Lab